Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia

Rexistro de entidades deportivas de Galicia

Altas no rexistro
A posta en marcha dunha entidade deportiva debe realizarse a través dun proceso de rexistro formal que se leva a cabo a través dos Servizos Provinciais de Deportes das Delegacións Provinciais da Presidencia da Xunta de Galicia agás as Federacións Deportivas Galegas que se tramitarán na Secretaria Xeral para o Deporte. Antes de solicitar a inscrición no rexistro dunha entidade deportiva debe terse en conta que a mesma non pode utilizar ningún termo relativo a outro tipo de entidade diferente que poida inducir a erro ou confusión, nin utilizar ninguna denominación igual ou similar á doutra entidade xa rexistrada, tampouco poderán usar os símbolos ou emblemas doutras entidades ou asociacións, polo que sería conveniente que os interesados se poñan en contacto coa Secretaría Xeral / Servizos de Deportes para preguntar se a denominación elixida xa pertence a outra entidade.

Documentación que debe presentarse para a creación dos clubs deportivos

 • Solicitude de inscrición (modelo normalizado).

A entregar por duplicado:

 • Acta de constitución da entidade deportiva.
 • Acta de aprobación dos estatutos pola Asemblea Xeral.
 • Relación dos nomes, número de DNI e domicilio dos promotores ou directivos.
 • Estatutos do club. Os dous exemplares de estatutos deben estar asinados en todas as follas por todos os fundadores con firmas orixinais (non fotocopias).
 • Xustificante de ter aboado as taxas.
 • Para o caso de constitución de entidades deportivas por persoas xurídicas deberán aportar ademais da fotocopia compulsada da escritura de constitución de cada persoa xurídica, a acreditación do poder de cada un dos representantes das persoas xurídicas fundadoras ou promotoras do club deportivo.
 • Certificación negativa de denominación.


*Pago de taxas a través de internet: O pagamento das taxas pode efectuarse por internet a través da páxina web da Consellería de Economía e Industria.

Documentación que debe presentarse para a creación das seccións deportivas

 • Solicitude de inscrición (modelo normalizado).


A entregar por duplicado:

 • Fotocopia compulsada da dos estatutos propios e do acordo da súa creación.
 • Certificado do acordo expreso do órgano de goberno da entidade pública ou privada correspondente, que manifestará a súa intención de crear esta sección, a súa forma de organización, o réxime de administración e o resto dos requisitos previstos na normativa deportiva
 • Os datos dos promotores ou representantes legais.
 • Xustificante de ter aboado as taxas.


*Pago de taxas a través de internet: O pagamento das taxas pode efectuarse por internet a través da páxina web da Consellería de Economía e Industria.

Modificación do rexistro
Este é o procedemento que debe seguirse para comunicar ao Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia as modificacións xurdidas nuha entidade deportiva que afecten a este rexistro, como poden ser as seguintes: cambio de denominación, de xunta directiva, de enderezo social, de estatutos e creación de seccións deportivas.

Documentación que debe presentarse

 • Solicitude normalizada.
 • Fotocopia compulsada de acta da Asemblea do club na que se acorden as modificacións por triplicado ou certificación expedida polo Secretario co Vº e prace do Presidente onde conste a modificación tamén por triplicado.
 • Para o caso de modificación de estatutos, versión íntegra do texto estatutario asinadas todas a follas por presidente e secretario do club (por triplicado).
 • Xustificante de ter aboado as taxas.


Só xeneran pago de taxas os seguintes cambios:

 • Creación de seccións deportivas.
 • Modificación de estatutos.
 • Cambio de denominación.


Non xeneran pago de taxas:

 • Cambio de xunta directiva.
 • Cambio de domicilio socia.


*Pago de taxas a través de internet: O pagamento das taxas pode efectuarse por internet a través da páxina web da Consellería de Economía e Industria.

Códigos das Taxas

 • Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: 04
 • Servizos centrais: 13
 • Secretaría xeral para o Deporte: 06
 • Inscrición no rexistro de asociacións deportivas: 300200. Importe para o 2009/2010: 9,65 euros
 • Modificacións do rexistro de asociacións deportivas: 300200. Importe para o 2009/2010: 4,87 euros


Onde realizar calquera xestión referida ao Rexistro

 • Secretaría Xeral para o Deporte
 • EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas) - 2ª Andar
  15781 Santiago de Compostela
  Teléfono: 881 996 354
  Fax: 881 996 356
 • Servizos Provinciais de Deportes da Coruña
  Praza Agustín Díaz nº 1
  (Complexo deportivo Elviña)
  15008 A Coruña
  Teléfono: 881 960771
  Fax: 881 960774
 • Servizos Provinciais de Deportes de Lugo
  Ronda da Muralla, nº 70 - 1ª Planta
  27071 Lugo
  Teléfono: 982 294 567 / 982 294 568
  Fax: 982 294 565
 • Servizos Provinciais de Deportes de Ourense
  Camiño Prado Lonia, s/n
  32004 Ourense
  Teléfono: 988 386 050/988 386 044
  Fax: 988 386 08
 • Servizos Provinciais de Deportes de Pontevedra
  Rúa Fernández Ladreda Nº 43 6ª Planta
  36003 Pontevedra
  Teléfono: 886 206 527
  Fax: 986 805 548

         Sección Promoción Deportiva Vigo
         Fotógrafo Luis Ksado, 17  36209 Vigo

         Teléfono: 886 218 282

         Fax: 886 218 288        
 

           


______________________________________________________________________________________________
Documentos

    Indicacións para a correcta inscrición no rexistro (NOVO)
    Formulario de rexistro dunha asociación deportiva (NOVO)
    Modelo dun acta fundacional dun club
    Modelo de estatutos dun club
    Modelo de relación dos membros da xunta directiva
    Modelo de aprobación dos estatutos dun club
    Modelo para a modificación do rexistro dun club (NOVO)

    Legalización dos libros das entidades deportivas (NOVO)

    Modelo de certificación para modificacións no Rexistro (NOVO)

    Modelo de solicitude para certificación negativa de denominación (NOVO)


    

© Secretaría Xeral para o Deporte -  Aviso legal
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar - 15781 Santiago de Compostela - TLF. 881 996 342 Fax: 881 996 346

Pode suscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds