Convocatorias
21/05/2019

Estudo de viabilidade do contrato de concesión de servizos da xestión integral dos complexos deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra no Concello da Coruña

O obxecto deste documento é desenvolver o estudio das variables que determinen a viabilidade do contrato administrativo de concesión de servizos de xestión integral dos Complexos Deportivos de Elviña, Sardiñeira e Agra no Concello da Coruña, ao amparo do artigo 285 da lei 9/2017 de 8 de novembro de Contratos do sector público (en diante LCSP).

Documentos