Áreas de traballo

Para o desenvolvemento dos plans anuais de actuación establécense catro áreas de traballo na Fundación Deporte Galego. A área de administración e contabilidade dálles soporte a todos os procedementos transversais das áreas técnicas. O sistema de traballo é sempre interdisciplinar; non é posible contar con persoal específico e diferente en cada área porque a carga de traballo por área non é homoxénea durante todo o ano.

a) Área de alto nivel
Responsabilízase das convocatorias de axudas, dos convenios e dos patrocinios publicitarios nas súas fases de asignación, seguimento e xustificación.

 • Equipo de traballo:
  • Dirección: dous directores técnicos.
  • Persoal de apoio: un director técnico e dúas auxiliares administrativas.
 • Actividades principais:
 1. AXUDAS DGAN
 2. PLANS PATROCINIO EQUIPOS ALTA COMPETICIÓN GALICIA

b) Área de fomento da actividade física e o deporte
Responsabilízase da organización e execución dos programas e eventos neste marco, en especial da coordinación do Plan Galicia Saudable.

 • Equipo de traballo:
  • Dirección: un director técnico
  • Persoal de apoio: dous directores técnicos e unha auxiliar administrativa.
 • Actividades principais:

c) Área de xestión de instalacións deportivas
Responsabilízase da xestión directa ou indirecta das instalacións deportivas de titularidade autonómica, encomendadas á Fundación Deporte Galego.

d) Área de administración e contabilidade
Nesta área aglutínase o labor de secretaría, contabilidade e administración da Fundación.

 • Equipo de traballo:
  • Xerente.
  • Dúas auxiliares administrativas e unha auxiliar contable.