Áreas de traballo

Para o desenvolvemento dos plans anuais de actuación establécense catro áreas de traballo na Fundación Deporte Galego. A área de administración e contabilidade dálles soporte a todos os procedementos transversais das áreas técnicas. O sistema de traballo é sempre interdisciplinar; non é posible contar con persoal específico e diferente en cada área porque a carga de traballo por área non é homoxénea durante todo o ano.

a) Área de alto nivel
Responsabilízase das convocatorias de axudas, dos convenios e dos patrocinios publicitarios nas súas fases de asignación, seguimento e xustificación, a PERSOAS DEPORTISTAS, TÉCNICAS, ADESTRADORAS, XUICES, ÁRBITROS DE ALTO NIVEL e ENTIDADES DEPORTIVAS DE ALTA COMPETICIÓN.

b) Área de fomento da actividade física e o deporte
Responsabilízase da organización e execución dos programas e eventos neste marco, en especial da dirección do PLAN GALICIA SAUDABLE e a dirección de INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA-

c) Área de administración e contabilidade
Nesta área aglutínase o labor de secretaría, contabilidade e administración da Fundación.

  • Equipo de traballo:
    • Xerente.
    • Dúas auxiliares administrativas e unha auxiliar contable.