Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para o recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Solicitude

Está dispoñible na sede electrónica o procedemento PR948A para a solicitude do recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.

Modelos de solicitude de recoñecemento da condición de deportista galego/a de alto nivel:

Anexo I. Solicitude

Anexo II. Certificación de datos da federación deportiva

Outros modelos (Se a solicitude se fai por sede electrónica xa se accede a eles dentro "da miña sede" no procedemento PR948A, na pestana accións)

Modelo de representación

Modelo de emenda

_____________________________________________________________________________________________________________

Deportistas Galegos de Alto Nivel recoñecidos 2020