Normas e recomendacións

QUE DEPORTES PODO PRACTICAR AO AIRE LIBRE?.

Calquera actividade física ou deportiva individual ou colectiva. Recorda: sempre sen contacto e ata un máximo de 25.

NA PRÁCTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA NON FEDERADA, CANDO TEÑO QUE USAR MÁSCARA?

Cando esteas nunha instalación e non poidas garantir a distancia de seguridade interpersoal. Poderás prescindir da máscara unicamente no momento de realizar a actividade, e tendo en conta sempre o protocolo específico da propia instalación.

Se estás ao aire libre e a práctica deportiva é individual, poderás prescindir da máscara durante a súa realización sempre que se poida garantir o mantemento da distancia de 2 metros con outras persoas non conviventes.

PODO IR AO XIMNASIO OU Á PISCINA, RESERVAR UN PAVILLÓN, UTILIZAR UNHA PISTA DEPORTIVA...?

Si. As instalacións deportivas poden ser usadas para a práctica individual ou en grupos de ata 25 persoas sempre que non se superen os dous terzos da capacidade máxima permitida e sempre que a práctica sexa sen contacto.

No ximnasio, no pavillón ou en calquera outra instalación, terás que seguir as seguintes normas:

1. Con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado.

2. As bolsas, mochilas e efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para ese uso.

3. Non se poderán compartir alimentos nin bebidas.

4. Antes de entrar e ao saír do espazo asignado, deberás limpar as mans cos hidroxeles que estarán dispoñibles para o efecto.

Consulta o PROTOCOLO DE SEGURIDADE CONTRA A COVID da túa instalación.

SE SON DEPORTISTA FEDERADO OU PERTENZO A UN CLUB?

A práctica do deporte de competencia autonómica –incluídas as regras específicas para o uso das máscaras- seguirá neste caso o PROTOCOLO que aprobe a túa federación para adaptar a modalidade deportiva ás medidas de protección fronte á COVID. Os adestramentos e a celebración das competicións seguirán estas normas que se toman para a túa seguridade.
 

SEGUE EN VIGOR O SEGURO DEPORTIVO XOGADE 6/16?

Si, o seguro deportivo gratuíto 6/16 anos da actividade federada do programa XOGADE está en vigor. A túa práctica deportiva está cuberta por tanto nos mesmos termos. Consulta a cobertura e póliza na web do Xogade.

PODO PARTICIPAR NUN EVENTO DEPORTIVO?

Si. Consulta as normas e o protocolo de seguridade contra a COVID do organizador do evento e lembra que, en todo caso, tes dereito ao seguro de asistencia sanitaria.

A utilización da máscara será obrigatoria, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal, salvo:

  1. No momento puntual de realizar a actividade deportiva se estás nunha instalación.

  2. No caso de realizarse a práctica ao aire libre, tamén durante a realización da práctica deportiva e sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento da distancia de dous metros con outras persoas non conviventes

PODO ASISTIR COMO PÚBLICO A UN EVENTO DEPORTIVO OU A UNHA INSTALACIÓN DEPORTIVA?

Si, podes asistir como público a adestramentos, competicións e a eventos deportivos. Deberás permanecer sentando, respectando a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros e sempre con máscara. O aforo non poderá superar o 75% de capacidade máxima permitida, cun límite de 300 persoas para lugares pechados e de 1.000 persoas nas actividades ao aire libre.