Convocatorias
19/07/2018

Resolución do 18 de xullo de 2018 do tribunal cualificador para a contratación con carácter temporal dun/dunha monitor/a de deportes para a Secretaría Xeral para o Deporte-servizos periféricos (Lugo)

Relación de admitidos e excluídos e puntuacións definitivas das persoas aspirantes. Proposta de provisión do posto.